3 minh chứng cho thấy dù nhà nhỏ đến mấy cũng là nơi đáng số